Hoạt động hội viên

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM   Số: 115 /2023/CV-HTĐGVN V/v: Giới thiệu Website mới được nâng cấp của Hội Thẩm định giá Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2...

18/05/2023
0 bình luận

18/05/2023
0 bình luận

TIN TỨC 2

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------o0o------- Số:    96 /2022/CV-HTĐGVN V/v: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________   Số:    103 /2022 /CV- HTĐGVN V/v: Trả lời một số nội dung về đ...

hotline 024 36410056