Đào tạo cập nhật kiến thức

  Lớp cập nhật kiến thức cuối cùng năm 2023 sẽ được khai giảng vào 15 - 17/12/2023.   HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------o0o-------   Số: 206 /2023/TB/HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo lùi khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá CN2023.09 sang khai giảng ngày (27/10/2023 – 29/10/2023...

Do có kế hoạch tổ chức hội thảo về chuyên môn đột xuất, Hội Thẩm định giá Việt Nam điều chỉnh gộp lớp CN2023.07 sang học cùng lớp CN2023.08.  ...

Do có kế hoạch tổ chức Hội Thảo về chuyên môn  đột xuất nên Hội Thẩm định giá Việt Nam điều chỉnh gộp lớp CN2023.05 sang học cùng lớp CN2...

Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023.    THÔN...

hotline 024 36410056