Hoạt động hội

Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6 năm 2024.   HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________   Số:   54  /2024/CV...

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số:  40 /2024/TB-HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về ...

 Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 3/2024.  ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------***------- Số:  25   /2024/QĐ-HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự d...

hotline 024 36410056