Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra Lớp nghiệp vụ thẩm định giá K149 File đính kèm

Thông báo kết quả kiểm tra Lớp nghiệp vụ thẩm định giá K148 Download tại đây

Thông báo kết quả kiểm tra Lớp nghiệp vụ thẩm định giá K147 Điểm thi tại đây

Thư mời thẩm định giá tài sản của Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng Cục Hải quan Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản Hội T...

Thông báo kết quả kiểm tra Lớp nghiệp vụ thẩm định giá K146 Download tại đây

hotline 024 36410056