Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra Lớp nghiệp vụ thẩm định giá K142 Download Tại đây

Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K141 Links down tại đây

Kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K140 tại đây  

Điểm thi Download tại đây

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 138 Thời gian học từ ngày 8/4/2023 đến ngày 3/6/2023 Điểm thi tại đây

hotline 024 36410056