DN Đủ ĐK Hành Nghề

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá (Phụ lục 01 kèm theo) theo thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính. Các...

hotline 024 36410056