Đào tạo chứng chỉ TDG

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------o0o------- Số:  36 /2024/TB/HTĐGVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o-------            &...

 Hội Thẩm định giá Việt Nam (đơn vị được Bộ Tài chính giao mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá) thông báo chiêu sinh mở khóa ...

Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo chiêu sinh khoá đào tạo  và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá theo hình thức học trực tuyến cho học v...

 Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo chiêu sinh khoá đào tạo  và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá theo hình thức học trực tuyến cho...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________   Số: 03/2024/TB/HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự d...

hotline 024 36410056