Hoạt động hội

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _________________ Số:  85 /2021/CV- HTĐGVN V/v: “Cảnh báo” những sai sót trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------***------- Số:   201 /2020/CV-HTĐGVN V/v: Góp ý Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức thẩm...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _____________________ Số: 177 /2018/CV-HTĐGVN V/v: Phối hợp tổ chức hội thảo để tháo gỡ những khó khăn vướ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM __________________   Số: 156/2018/CV-HTĐGVN V/v: Tập hợp những ý kiến vướng mắc trong việc thẩm định giá ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------***------- Số:142 /2021/QĐ-HTĐGVN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự d...

hotline 024 36410056