Chương trình kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

03/08/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 152/2023/CTr-HTĐGVN  

Hà nội, ngày 2 tháng 8 năm 2023

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

        - Căn cứ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2023-2027);

        - Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội tại Hội nghị BCH Hội lần thứ II Nhiệm kỳ IV 2023-2027 của Hội;

        Hội Thẩm định giá Việt Nam xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động trọng tâm của 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

        I. Mục tiêu hoạt động: Triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả những nhiệm vụ hoạt động mà Đại hội IV (2023-2027) nhất trí đề ra, đặc biệt là các giải pháp phát triển Hội trở thành cầu nối hữu hiệu gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp thẩm định giá và ngược lại; Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; Nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường” để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, năng lực thẩm định giá; Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội.

        II. Nội dung kế hoạch

STT

Nội dung thực hiện

  1.  

Tổ chức triển khai trong toàn Hội kế hoạch tiếp tục tham gia phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG như: Các văn bản hướng dẫn Luật Giá, các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Tổ chức góp ý, phản biện xã hội về cơ chế chính sách giá, thẩm định giá do các cơ quan Nhà nước ban hành như định giá, thẩm định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn về định giá đất của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

  1.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo các chuyên đề về lĩnh vực giá và thẩm định giá:

- Trước mắt trong tháng 7 và tháng 8 sẽ tổ chức 02 cuộc hội thảo:

1. Góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

2. Kết hợp với Hiệp hội Bất động sản Nhật Bản và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo định giá bất động sản năm 2023 với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về chỉ số giá bất động sản Nhật Bản”.

- Bàn với Hiệp hội Thẩm định giá Malaysia về kế hoạch nội dung phối hợp hội thảo liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá.

- Dự kiến kế hoạch hội thảo góp ý các văn bản hướng dẫn Luật Giá.

  1.  

Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, nghiên cứu khoa học TĐG:

- Tiếp tục chiêu sinh mở các khóa đào tạo kiến thức về thẩm định giá (theo vùng, theo chuyên đề...)

- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo đã có kế hoạch được bố trí trong năm 2023 về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá.

- Tiếp tục tổ chức các lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá trong năm 2023 theo kế hoạch.

- Tổ chức 1 lớp ôn thi kiến thức chuyên ngành thẩm định giá để phục vụ cho kỳ thi thẻ thẩm định viên về giá cho các học viên có nhu cầu. (Khi có thông báo kỳ thi thẻ thẩm định viên của Bộ Tài chính năm 2023).

4

Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác quốc tế về TĐG:

- Mở rộng thêm đối tác và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác.

- Chú trọng triển khai kế hoạch hợp tác tổ chức hội thảo với Hiệp hội TĐG Bất động sản Nhật Bản, Hiệp Hội Thẩm định giá tại Malaysia...

- Phối hợp với Cục Quản lý giá hướng dẫn các hội viên tham dự hội nghị AVA lần thứ 25 tại Malaysia.

5

Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG trên Tạp chí Điện tử Nhịp sống thị trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tiếp tục cải cách, nâng cấp website của Hội và các hội viên, mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử.

6

+ Công tác phát triển Hội:

+ Phát triển hội viên:

- Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên.

- Thực hiện các giải pháp liên kết, hỗ trợ hoạt động của các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; Tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

+ Nghiên cứu thành lập Ban Hợp tác quốc tế.

+ Xây dựng và củng cố hoạt động của Ban Chấp hành: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chấp hành. Tổ chức họp BCH để đánh giá kết quả Đại hội IV và triển khai phương hướng hoạt động của Hội.

 

         Trên đây là chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Hội Thẩm định giá Việt Nam. Trong quá trình hoạt động nếu có các hoạt động khác phát sinh sẽ được Hội bổ sung vào chương trình công tác hàng tháng.

        Thường vụ Ban Chấp hành Hội đề nghị các thành viên Ban Chấp hành bám sát chương trình hoạt động của Hội để phổ biến đến các hội viên trong toàn Hội thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nêu trên, đồng thời đề nghị Lãnh đạo các đơn vị hội viên tổ chức quán triệt chương trình kế hoạch trên trong đơn vị, phối hợp cùng Ban Chấp hành triển khai; phát động thi đua trong đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch trên.

 

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành Hội TĐGVN;

- Các Ban; Tạp chí; Câu lạc bộ TĐG Sài Gòn thuộc Hội TĐGVN;

- Hội viên Hội TĐGVN;

- Đăng Website

- Lưu Văn phòng Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

hotline 024 36410056