Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2022) của Hội Thẩm định giá Việt Nam

16/03/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

     Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2018-2022)

CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013;

Căn cứ Nghị Quyết nghị của Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam họp ngày 01/02/2018 về kế hoạch tổ chức Đại hội hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022);

Căn cứ các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022) Hội Thẩm định giá Việt Nam của các hội viên, của các Đại biểu tham dự Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính

QUYẾT NGHỊ:

     1. Đại hội hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam trình ra Đại hội về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ II: 2012-2017 (Có các báo cáo kèm theo).

     2. Đại hội hoàn toàn nhất trí với kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III 2018-2022 do Ban Kiểm phiếu của Đại hội công bố bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, phổ thông đầu phiếu, đúng quy định (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

          3. Đại hội nhất trí giao Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III: 2018-2022:

          - Tiếp thu các ý kiến tham gia của các Đại biểu tham dự Đại hội, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II: 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III: 2018-2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng hoạt động từng năm và cả nhiệm kỳ III: 2018-2022 mà Đại hội đã thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên thuộc Hội phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hăng hái thi đua thực hiện “Đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của thị trường”, thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ hoạt động từng năm và trong cả nhiệm kỳ III.

 

Nơi nhận:

+Bộ Nội vụ (để b/c)

+Bộ Tài chính (để b/c)

+Hội viên Hội TĐGVN (để biết và thực hiện)

+ Đăng website.

+ Lưu Vt

 

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056