Hội Thẩm định giá Việt Nam góp ý dự thảo Nghị định quy định về giá đất tại Hội nghị Chính phủ

08/05/2024
0

Sáng ngày 8/5/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – Ông Nguyễn Tiến Thỏa đã tham dự Hội nghị trực tuyến với các Bộ, Ngành và 63 tỉnh, thành phố do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì để thảo luận, góp ý Dự thảo 2 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định quy định về giá đất và Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có bài phát biểu liên quan đến các phương pháp định giá đất mà trọng tâm là phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư…

Nội dung bài phát biểu được Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo Nghị định. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng Nghị định đảm bảo chất lượng cao nhất.

(Ông Nguyn Tiến Tha - Ch tch Hi Thm định giá Vit Nam phát biểu tại cuộc họp)

(Phó Th tướng Chính ph Trn Hng Hà ch trì cuộc họp)

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056