Báo cáo kết quả Đại Hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam

16/03/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_____________________

 

Số: 103 /CV- HTĐGVN

V/v: Báo cáo kết quả Đại Hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính  

 

 

     Sau khi báo cáo và được sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III tại Hà Nội theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017), quyết nghị phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022), đón nhận các phần thưởng thi đua của Bộ Tài chính và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III.

      Đại hội rất vinh dự được đón nhận lẵng hoa và lời chúc Đại hội thành công của các đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí Thư Ban Cán sự, Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại biểu đến tham dự Đại hội là Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Tài chính, nguyên Lãnh đạo Ban Vật giá Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ; các Hội xã hội - nghề nghiệp do Bộ Tài chính quản lý; đại diện các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; các phóng viên Báo, Đài… và toàn thể hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong cả nước.

     Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sau:

     Thứ nhất:  Đại hội đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022), Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ II.

     Thứ hai: Đại hội đã nghe, nhất trí và quán triệt ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III của lãnh đạo Bộ Tài chính.

     Thứ ba: Đại hội đã thảo luận về công tác bầu cử Ban chấp hành và hoàn toàn nhất trí với kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội TĐGVN nhiệm kỳ III (2018-2022) do Ban kiểm phiếu của Đại hội công bố bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, phổ thông đầu phiếu, đúng quy định. Đại hội đã lựa chọn 15 đồng chí trúng cử với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III đảm bảo các tiêu chí: là Hội viên của Hội TĐGVN, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, có năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ công việc của ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam.  

     Sau ngày Đại hội, 15 thành viên Ban chấp hành Hội TĐGVN tiến hành  bầu các chức danh lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam và kết quả như sau:

    

STT

CÁC CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

 

1

 

Chủ tịch Hội

 

Ông Nguyễn Tiến Thỏa

                

 

 

2

 

 

Các Phó chủ tịch Hội

1.Ông Tô Công Thành

2.Ông Nguyễn Văn Truyền

3. Ông Nguyễn Quang Hùng

4. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

 

 

3

 

 

Ban thường vụ Hội

1. Ông Nguyễn Tiến Thỏa

2.Ông Tô Công Thành

3.Ông Nguyễn Văn Truyền

4. Ông Nguyễn Quang Hùng

5. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Các ủy viên BCH

1.Ông Đinh Quang Vũ

2.Ông Nguyễn Minh Hải

3.Ông Hồ Đắc Hiếu

4. Ông Nguyễn Văn Trung

5.Ông Nguyễn Ngọc Vinh

6.Ông Nguyễn Thế Phượng

7.Ông Nguyễn Huy Cường

8.Ông Vũ Xuân Biển

9.Bà Tô Thị Tươi

10. Bà Nguyễn Thị Hiền

5

Trưởng ban thanh tra, kiểm tra

Ông Nguyễn Quang Hùng

      Thứ tư: Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội

      Nhìn chung, Đại hội đã diễn ra đúng chương trình, đạt mục tiêu và đã thành công tốt đẹp

     Trên đây kết quả của Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2022) của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Hội xin báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo và tạo điều kiện, giúp đỡ Hội Thẩm định giá Việt Nam để Hội ngày càng phát triển.

      

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP TW Hội TĐGVN

TM/BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056