Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

09/06/2023
0

Ngày 9/6, Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ tư đã bầu ra 21 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Với 100% đại biểu tham dự nhất trí, Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ tư đã bầu ra 21 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Danh sách Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027):  

slide2.jpg
slide3.jpg
slide4.jpg
slide6.jpg
slide8.jpg
slide7.jpg
slide9.jpg
slide10.jpg
slide11.jpg
slide12.jpg
slide13.jpg
slide14.jpg
slide15.jpg
slide16.jpg
slide17.jpg
slide18.jpg
slide19.jpg
slide20.jpg
slide21.jpg
slide22.jpg
Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056