Góp ý dự thảo TCTĐGVN Thẩm định giá khoản nợ tín dụng

02/06/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:  161/2022 /CV- HTĐGVN

V/v: Góp ý dự thảo TCTĐGVN “Thẩm định giá khoản nợ tín dụng”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 12  năm 2022

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

           

        Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 1250/BTC-QLG ngày 17/11/2022 của Bộ Tài chính đề nghị góp ý vào Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng do Bộ Tài chính soạn thảo. Sau khi nghiên cứu, Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

        1. Các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo:

        1.1 Sửa lại Tiêu đề (Tên) của Tiêu chuẩn: Dự thảo viết “Thẩm định giá khoản nợ tín dụng” chưa phù hợp với bản chất của đối tượng cần thẩm định giá, do đó nên sửa lại là “Thẩm định giá trị thu hồi khoản nợ tín dụng”.

        1.2 Bổ sung vào Điều 3 một khoản giải thích về tài sản bảo đảm: “Tài sản bảo đảm được hiểu là tài sản bất động sản, động sản, cổ phiếu, tài sản tài chính và các tài sản khác được quy định tại Hệ thống Tiêu chuẩn TĐGVN”.

        Đồng thời giải thích, bổ sung thêm cụm từ “Khách nợ” trong Dự thảo

        1.3 Nội dung của đoạn đầu tiên của Điều 5 chưa nêu đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân yêu cầu TĐG, do vậy cần hoàn chỉnh như sau: “Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá có trách nhiệm cung cấp tài liệu, hồ sơ cho doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các tài liệu cung cấp phục vụ thẩm định giá trị thu hồi khoản nợ, bao gồm: …”

        Cũng tại Điều 5: Bỏ cụm từ “Kịch bản” tại Khoản 4 thay bằng phương án hoặc kế hoạch bán hoặc thanh lý khoản nợ. Đồng thời bổ sung thêm 2 khoản:

        - Danh mục, hồ sơ pháp lý, tài liệu về đặc điểm kinh tế kỹ thuật các tài sản liên quan đến việc xác định giá trị khoản nợ tín dụng thu hồi.

        - Văn bản xác nhận loại nợ tín dụng của các khoản nợ tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

        1.4 Đối với Điều 6

        - Đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh khoản 2 thành: “Giá trị tài sản bảo đảm và các tài sản liên quan đến giá trị thu hồi khoản nợ”.

        - Để logic giữa khoản 2 và khoản 3 của Dự thảo, đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh khoản 3 thành: “Giá trị các khoản có thể thu hồi được ngoài tài sản đảm bảo từ khách nợ”.

        - Đề nghị bỏ khoản 6 vì các loại chi phí này thuộc bên nhận chuyển nhượng khoản nợ.

        1.5 Đối với Điều 7: Đề nghị bỏ khoản 4 để phù hợp với đề nghị bỏ khoản 6, Điều 6 của Dự thảo.

        1.6 Ở các Điều khác: Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm.

        2. Các ý kiến đề nghị làm rõ thêm:

        2.1 Thẩm định giá trị thu hồi khoản nợ là một loại “tài sản” đặc thù, do đó cách tiếp cận từ thị trường, chi phí, thu nhập cần phải hướng dẫn thêm các nội dung đặc thù của phương pháp thẩm định giá cho phù hợp.

        2.2 Đề nghị bổ sung thêm hướng dẫn cụ thể hơn việc thẩm định giá trị thu hồi khoản nợ tín dụng đối với trường hợp khách nợ là doanh nghiệp đặc biệt là trường hợp tài sản bảo đảm là dự án đầu tư, dự án bất động sản hình thành trong tương lai; trường hợp doanh nghiệp phá sản;  trường hợp khách nợ có góp vốn ở các doanh nghiệp mà phần góp vốn này thuộc danh mục tài sản liên quan đến việc thu hồi khoản nợ tín dụng

        2.3 Đề nghị bổ sung thêm hướng dẫn trường hợp khách nợ không có khả năng trả nợ và không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Luật giá và pháp luật chuyên ngành, và đồng thời giá trị thu hồi từ các nguồn thu khác không có (hoặc bằng 0) thì giá trị khoản nợ sẽ tính như thế nào? Kết luận giá trị bằng 0 hay sẽ ghi nhận theo giá trị trên sổ sách kế toán (đã trích lập dự phòng)?

        2.4 Đề nghị bổ sung thêm hướng dẫn trường hợp khoản nợ đã xử lý nợ 1 số tài sản đảm bảo, tại thời điểm thẩm định, chỉ còn 1 phần tài sản đảm bảo hoặc chỉ còn dư nợ lãi (lãi trong hạn, quá hạn, lãi chậm nộp) của khoản nợ thì có áp dụng như các trường hợp hướng dẫn trong tiêu chuẩn này hay không? Giá trị thu hồi từ tài sản đảm bảo có bị giới hạn mức đảm bảo của nghĩa vụ nợ theo phạm vi hợp đồng thế chấp?

        Trên đây là ý kiến tham gia vào Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá khoản nợ tín dụng.

        Kính đề nghị Quý Bộ xem xét.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

hotline 024 36410056