Xác định giá trị vốn góp của doanh nghiệp Cổ phần hóa tại các doanh nghiệp

27/04/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số:  92 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Xác định giá trị doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

 

 

 

          Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 220419.007/CV.KT7 ngày 22/4/2019 của Công ty về việc xác định giá trị vốn góp của doanh nghiệp Cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

          Sau khi nghiên cứu, Hội Thẩm định giá Việt Nam trao đổi, nêu ý kiến của mình với Công ty như sau:

            Theo Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thì Công ty mẹ - Vicem thực hiện cổ phần hóa cùng với 03 Công ty con trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà nước gồm: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp. Do đó việc tính giá trị vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ Vicem) theo phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức đều dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất và được giải thích cụ thể đối với mỗi phương pháp như sau:

- Đối với phương pháp tài sản: Khi ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ Vicem) theo phương pháp tài sản sẽ dựa vào danh mục tài sản theo bảng cân đối kế toán hợp nhất (bao gồm cả 03 Công ty con), và giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (trong đó giá trị vốn góp của Công ty mẹ Vicem vào 3 Công ty con cũng thể hiện trên bảng cân đối kế toán hợp nhất này) bằng giá trị của tổng tài sản (bao gồm của Công ty mẹ và các Công ty con) tính lại theo giá thị trường trừ giá trị các khoản nợ.

            - Đối với phương pháp chiết khấu dòng cổ tức: Khi ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ Vicem) theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức sẽ dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên lợi nhuận sau thuế của 3 Công ty con cũng thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất này, do đó khi sử dụng phương pháp dòng cổ tức thì dòng cổ tức dự kiến chia cho cổ đông trong tương lai sẽ dựa vào dòng lợi nhuận sau thuế của báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất (bao gồm lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và của 3 Công ty con), kết quả xác định giá theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức không phải cộng thêm giá trị tài sản của Công ty mẹ góp vốn vào các Công ty con theo phương pháp tài sản .

          Trên đây là ý kiến tư vấn mang tính chất trao đổi thông tin của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Tuy nhiên, để bảo đảm tính pháp lý trong thực hiện Công ty cần có văn bản chính thức đề nghị Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính (đơn vị xây dựng và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP) để được giải thích, hướng dẫn cụ thể hơn.

           

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056