Tin tức

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM LẦN THỨ 3 (Nhiệm kỳ 2018-2022) --------------------------            Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội thẩm...

CHỦ TỊCH HỘI NHIỆM KỲ II - TIẾP THU Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH              ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM -------o0o-------       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM _____________________   Số: 103 /CV- HTĐGVN V/v: Báo cáo kết quả Đại Hội III của Hội Thẩm định gi...

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIỆM KỲ III, ÔNG NGUYỄN TIẾN THỎA PHÁT BIỂU TRI ÂN ĐỐI VỚI Đ/C NGUYỄN NGỌC TUẤN VÀ BCH HỘI NHIỆM KỲ II.    ...

hotline 024 36410056