Thông tư Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam

01/07/2024
0

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHUẨN MỰC THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

1. Thông tư 30 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp TĐG, phạm vi công việc TĐG, cơ sở giá trị TĐG, hồ sơ TĐG

2. Thông tư 31 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản TĐG.

3. Thông tư 32 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập

4. Thông tư 34 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

5. Thông tư 36 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp

6. Thông tư 37 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình

7. Thông tư 38  Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp TĐG; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động TĐG của doanh nghiệp TĐG và chi phí phục vụ cho việc TĐG của Hội đồng TĐG.

8. Thông tư 39 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá.

9. Thông tư 42 Ban hành Chuẩn mực Thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá Bất động sản

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056