Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ III- Nhiệm kỳ IV tại TP.Lạng Sơn

29/01/2024
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

______________

Số: 12/2024/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ III- Nhiệm kỳ IV tại TP.Lạng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

      

Hà Nội, Ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp lần thứ III- Nhiệm kỳ IV (2023-2027)

 

        Ngày 18/1/2024 tại TP. Lạng Sơn; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ III nhiệm kỳ IV (2023-2027), với sự tham dự của 17/21 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 04 thành viên BCH có lý do: Ông Nguyễn Ngọc Châu, Ông Nguyễn Minh Hải, Bà Dương Thị Mỹ Lạng, Ông Nguyễn Văn Thọ).

        Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội

         Hội nghị tiến hành họp về những vấn đề sau:

   1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2023.

   2. Bàn phương hướng hoạt động của Hội năm 2024.

        Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

        Thứ nhất: Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Hội.

        (Đề nghị xem file đính kèm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024).

        Thứ hai: Hội nghị thảo luận, trao đổi và đề nghị xem xét bổ sung một số nội dung như sau:

        1. Đối với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 cần khẳng định rõ hơn vai trò của Hội gần đây được đánh giá rất cao trong hoạt động chuyên môn, trong các giải pháp tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên. Năm 2023 cũng là năm Hội đã tổ chức thành công Đại hội IV.

        2. Về phương hướng hoạt động của Hội năm 2024

        2.1. Các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn theo quy định của Điều lệ Hội.

        - Cần tiếp tục có những hướng dẫn, những giải thích tuyên truyền bằng hình thức thích hợp về địa vị pháp lý của hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá, của Hợp đồng dân sự về thẩm định giá, tái thẩm định kết quả thẩm định giá.

        - Hội và Cục Quản lý giá đã thống nhất thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong hoạt động nghề nghiệp để tổ chức cập nhật cho các doanh nghiệp, các thẩm định viên.

        Đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Bộ về pháp lý hình thành Ban Trọng tài để xử lý những tranh chấp về kết quả thẩm định giá. Trước mắt giao Văn phòng phía Nam của Hội tổ chức thí điểm theo hình thức có những buổi trao đổi nghề nghiệp giữa các hội viên, kể cả những buổi hòa giải về thẩm định giá giữa các doanh nghiệp hội viên.

        - Trong quá trình truyền tải các quy định của pháp luật thẩm định giá đến các hội viên, cần chú trọng lưu ý các hoạt động định giá khác thẩm định giá; định giá trong tố tụng hình hình sự càng khác thẩm định giá. Do vậy cần phải làm cho các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá được thuê tư vấn trong lĩnh vực nào thì phải tuân thủ pháp luật quy định về lĩnh vực đó.

        - Tiếp tục phát động phong trào tuyên truyền về giá, thẩm định giá, trước mắt cần động viên các doanh nghiệp, các thẩm định viên hướng ứng cuộc thi viết về vấn đề trên do Tạp chí Điện tử Nhịp sống Thị trường phát động. Đồng thời giao Tạp chí phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá để làm tốt vấn đề tuyên truyền, đặc biệt khi Luật Giá có hiệu lực thi hành.

        - Phối hợp chặt chẽ hơn với Cục Quản lý giá trong công tác thi đua khen thưởng.

        2.2. Về công tác hội viên

        - Mở rộng công tác hội viên qua các kênh truyền thông để đăng tải các thông tin của Hội về hoạt động của Hội, cập nhật thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực giá và thẩm định giá để thu hút hội viên.

        - Ban Chấp hành được phân công địa bàn phụ trách công tác Hội kêu gọi, vận động các đơn vị và cá nhân chưa tham gia Hội tham gia nhập Hội.

        - Hội nghiên cứu mở các lớp tập huấn hoặc tọa đàm với các hội viên nhằm chỉ ra những vướng mắc trong quá trình hoạt động thẩm định giá để hạn chế những sai sót và thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với các cơ quan có thẩm quyền.

        3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội

        - Ngoài phân công công việc mà Ban Chấp hành đã được phân công, các thành viên Ban Chấp hành, các đơn vị thuộc Hội cần phối kết hợp với nhau để phát triển công tác Hội ngày càng mạnh hơn nữa.

        - Phối kết hợp với Văn phòng Hội tổ chức, thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội năm 2024 theo phương hướng đề ra.

        - Nghiên cứu, đề xuất, chia sẻ những kinh nghiệm, những vướng mắc trong hoạt động thẩm định giá để tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về thẩm định giá.

        Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III – Nhiệm kỳ IV, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Hội viên

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Tiến Thỏa

hotline 024 36410056