THÔNG BÁO Kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2024 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

05/07/2024
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 61  /2024/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

                                                        Hà Nội, ngày 5 tháng 7  năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2024

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027);

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 7 năm 2024 như sau:

        1. Xây dựng Báo cáo Tổ chức, hoạt động từ năm 2019 đến nay của Hội để báo cáo và phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Nội vụ.

        2. Kết hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Xuất bản bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá.

        3. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), xây dựng các khuyến nghị với các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

        4. Chủ trì hỗ trợ Dự án tăng cường quản lý tài chính công ở Việt Nam của Cộng hòa liên Bang Đức (GIZ) và Bộ Xây dựng Việt Nam xây dựng cơ chế quản lý, điều tiết giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước trong Luật Cấp, Thoát nước.

        5. Công tác hội viên:

                5.1. Tuyên truyền, vận dộng các đơn vị ngoài Hội tham gia nhập Hội.

                5.2. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        6. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                6.1. Triển khai các công việc tổ chức mở các khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, cập nhật kiến thức thẩm định giá thực hiện theo Thông tư 39/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính; Tổ chức cuộc họp giữa Ban chỉ đạo, Ban Biên Tập với các thành viên tham gia biên soạn 02 cuốn giáo trình để xuất bản bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá.

                6.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các khóa học cập nhật kiến thức năm 2024.

        7. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

-Nơi nhận:                                                                                             

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

hotline 024 36410056