Kế hoạch hoạt động tháng 6/2024 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

07/06/2024
0

Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6 năm 2024.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:   54  /2024/CV-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 6  năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2024

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027);

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6 năm 2024 như sau:

        1. Có Văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về góp ý lần cuối hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định Chính phủ quy định về giá đất hướng dẫn Luật Đất đai về giá.

        2. Chủ trì xây dựng một chương về giá nước, giá dịch vụ thoát nước theo đề nghị của Hiệp hội hợp tác Quốc tế Công hòa Liên Bang Đức (GIZ) về chương trình Xây dựng Dự thảo Luật Cấp nước, Thoát nước và Quản lý nước thải của Việt Nam do Chính phủ Việt Nam, Đức và Thụy sỹ phối hợp thực hiện.

        3. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), xây dựng các khuyến nghị với các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

        4. Công tác hội viên:

                4.1. Tuyên truyền, vận dộng các đơn vị ngoài Hội tham gia nhập Hội.

                4.2. Kết nạp 02 hội viên chính tham gia nhập Hội: Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế; Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam.

                4.3. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        5. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                5.1. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K150 theo hình thức học trực tuyến (Online). Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K150 đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

                5.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các khóa học cập nhật kiến thức vào tháng 7.

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

-Nơi nhận:                                                                                             

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

hotline 024 36410056