Kế hoạch hoạt động tháng 3/2024 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

18/03/2024
0

 Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 3/2024.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số:  29 /2024/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

                                                                            Hà Nội, ngày 18   tháng 3   năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2024

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 3 năm 2024 như sau:

        1. Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

        2. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

        3. Góp ý xây dựng 05 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản với Liên Đoàn Thương mại và Công thương Việt Nam.

        4. Thực hiện công tác tuyên truyền về giá, thẩm định giá trọng tâm là truyền tải các thông tin của Chủ tịch Hội về các nội dung cần phải xây dựng một Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu; những nội dung cần phải sửa đổi bổ sung Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế giá điện.

        5. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                5.1. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K147 theo hình thức học trực tuyến (Online). Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K147 đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

                5.2.Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K148 theo hình thức học trực tuyến (Online).

                5.3. Khai giảng K149 (27/3/2024) theo hình thức học trực tuyến (Online).

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

-

-Nơi nhận   

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện     

   + Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

 

hotline 024 36410056