Thông báo đóng hội phí năm 2024

05/03/2024
0

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***--------

Số:23 TB - HTĐGVN

V/v: Thông báo đóng hội phí năm 2024

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

                                                    Hà nội,ngày 29 tháng 2 năm 2024

       Kính gửi : Các đơn vị, cá nhân Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

Theo Quyết Nghị của Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thu hội phí hàng năm của Công ty,Trung tâm, cá nhân là  Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam như sau :

        - Đơn vị thành viên của Hội là các Công ty: 10.000.000 đ/năm (Mười triệu đồng/năm)

       - Đơn vị thành viên của Hội là các Trung tâm: 5.000.000 đ/năm (Năm  triệu đồng/năm)

        - Cá nhân hội viên: 300.000đ/ năm (Ba trăm ngàn đồng/năm ).  

       Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị lãnh đạo các công ty,cá nhân hội viên quan tâm sớm hoàn thành đóng hội phí năm 2024 về văn phòng Hội.

         Việc đóng hội phí kịp thời của Hội viên là rất cần thiết, góp phần xây dựng Hội, tạo điều kiện để Hội hoạt động và phát triển phục vụ có hiệu quả hoạt động thẩm định giá thẩm định giá, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên và để xây dựng mái nhà chung của ngành thẩm định giá.  

        Hội Thẩm định giá Việt Nam  mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các đơn vị và cá nhân hội viên.

     Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Văn phòng Hội:

 Phòng 101 tòa nhà Dự án Bộ Tài chính - Số 4 ngõ  Hàng Chuối I – Phường. Tăng Bạt Hổ, Quận. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

     Tiền đóng hội phí của đơn vị, cá nhân  xin gửi về:

     Đơn vị thụ hưởng: Hội Thẩm định giá Việt Nam

     Số tài khoản: 2110536432 .

        Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

(Sau khi nhận được hội phí của các cá nhân, đơn vị, Văn phòng Hội sẽ gửi lại phiếu thu để quyết toán)

       

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP Hội

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

hotline 024 36410056