Hội thảo góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

04/07/2023
0

Hội Thẩm định giá Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 28/7/2023.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:131/2023 /CV- HTĐGVN

V/v: Chuẩn bị tài liệu hội thảo góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

       Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2023

 

 

Kính gửi: Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

                                

      Hội Thẩm định giá Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 28/7/2023 (thời gian và địa điểm chính thức để tổ chức hội thảo Hội sẽ gửi giấy mời tới các hội viên sau).

     Để hội thảo thành công và tập hợp được những ý kiến góp ý đầy đủ, xác đáng nhất của các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam về Dự thảo nói trên; Hội đề nghị hội viên của Hội tập trung nghiên cứu Dự thảo và có ý kiến góp ý bằng văn bản sau đó gửi về Hội để Hội in đóng thành tập tài liệu phát cho đại biểu tham dự Hội thảo để tham khảo, trao đổi, thảo luận. Sau hội thảo, Hội tổng hợp các ý kiến góp ý và có văn bản kiến nghị, góp ý với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam VCCI.

     Nội dung góp ý về các nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nêu ra gồm: Nguyên tắc định giá đất; các phương pháp định giá đất. Bằng việc phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế…đề nghị luận giải các nội dung Dự thảo đưa ra đã hợp lý chưa? Cần kiến nghị cụ thể nội dung gì để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam…

      Văn bản góp ý xin gửi về Hội Thẩm định giá Việt Nam chậm nhất trước ngày 12/7/2023 theo địa chỉ:

          Hội Thẩm dịnh giá Việt Nam

          Phòng 101tòa nhà Dự án - số 4, Ngõ hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội

          Tel: 024.36410056/36410329    

          Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

          Kính mong Quý vị hết sức quan tâm!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban nghiên cứu và chuyển giao KHTĐG

 (để phối hợp với VP Hội)

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056