Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đánh giá những tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá đất của doanh nghiệp thẩm định giá.

20/05/2024
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:   47  /2024/CV-HTĐGVN

V/v: Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đánh giá những tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá đất của doanh nghiệp thẩm định giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5  năm 2024

 

 

Kính gửi:

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Vừa qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được phản ánh của 1 số doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh tại Đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” (tháng 5/2024) trình Ủy ban nhân dân TP phê duyệt; Trong đó có nhận định về những tiêu cực trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá đất trên địa bàn TP, nhưng không nêu ra những bằng chứng cụ thể, minh bạch về những tiêu cực đó nên đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành nghề và tác động rất bất lợi đến hoạt động thẩm định giá của cả nước.

Hội Thẩm định giá Việt Nam xin được báo cáo cụ thể với Quý Bộ như sau:

Trong nội dung của Đề án nói trên, phần đánh giá về thực trạng khó khăn vướng mắc liên quan đến thẩm định giá đất, Đề án nêu: “Theo danh sách Bộ Tài chính công bố thì trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có gần 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động có chức năng thẩm định giá đất. Tuy nhiên, thực tế thì chưa đến 10 doanh nghiệp thực sự có thực hiện công tác định giá đất. Có rất nhiều hồ sơ dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng thông tin mời thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá theo quy định nhưng không có đơn vị tham gia dẫn đến bế tắc trong công tác xác định giá đất”. “Có hiện tượng 1 số đơn vị tư vấn “dễ làm, khó buông” hiện tượng “đi đêm” với nhà đầu tư để nhận thêm thù lao thẩm định giá ngoài quy định của hợp đồng thẩm định giá”.

Từ những đánh giá trên của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị Quý Bộ - với chức năng quản lý Nhà nước về thẩm định giá - cần trực tiếp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP để xác minh cụ thể những vấn đề trên. Trường hợp có bằng chứng xác đáng doanh nghiệp thẩm định giá nào vi phạm pháp luật về thẩm định giá thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phổ biến công khai để rút kinh nghiệm cho tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá. Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TP chỉ đưa ra những nhận xét chung chung, không đưa ra được bằng chứng cụ thể doanh nghiệp thẩm định giá nào “đi đêm” với nhà đầu tư thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải hủy bỏ những đánh giá trên trong Đề án; đồng thời có biện pháp giải thích công bố công khai trước công luận để giúp hoạt động thẩm định giá yên tâm, ổn định đáp ứng nhu cầu thẩm định giá của xã hội.

Hội Thẩm định giá Việt Nam kính mong Quý Bộ đặc biệt quan tâm xử lý vấn đề trên./.

 

Nơi nhận:

- NT;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- BCH Hội; các Ban: NCKH, Pháp chế, Kiểm tra, Câu lạc bộ TĐGSG;

- Các đơn vị Hội viên;

- Tạp chí, Website;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056