QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

06/07/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:142 /2021/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường trực thuộc

Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

     - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

               - Căn cứ Quyết định 1116/2006/QĐ-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;              

               - Căn cứ Quyết định số 535/GP-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”cho Hội Thẩm định giá Việt Nam

               - Theo đề nghị của Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Thành lập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

          Điều 2: Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”có trách nhiệm hoạt động theo Quy chế của Tạp chí và Điều lệ của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 4: Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” và Tổng Thư ký, Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  

          Nơi nhận :

          - Như Điều 3

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) (để biết)

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

hotline 024 36410056