QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp 02 Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

28/03/2023
0

Quyết định về việc kết nạp Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ vào Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ( sửa đổi ,bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ).

- Căn cứ Đơn xin gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam của Bà Nguyễn Thị Thu, Ông Trần Xuân Hoàn

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kết nạp Bà Nguyễn Thị Thu, Ông Trần Xuân Hoàn là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Tính từ ngày kết nạp vào Hội, Bà Nguyễn Thị Thu, Ông Trần Xuân Hoàn chính thức có quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Thu, Ông Trần Xuân Hoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- NT

- Đăng trên Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

( Đã ký )

Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056