Bổ sung thành viên Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

11/03/2024
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:  25   /2024/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày  11  tháng  03  năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

        Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;       

        Căn cứ Quyết định số 153/2018/QĐ/HTĐGVN ngày 02/8/2018 của Ban Chấp Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        Xét đề nghị của Trưởng Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá.

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1: Bổ sung thành viên Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam như sau:

          1. Bà Phan Thị Sao Vi - Giảng viên Khoa Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản trường Đại học Tài chính - Marketing Bộ Tài chính tham gia thành viên Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá.

          2. Bà Lê Thị Thanh Tuyết - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng tham gia thành viên Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá.

          Điều 2: Bà Phan Thị Sao Vi và Bà Lê Thị Thanh Tuyết có nhiệm vụ như các thành viên khác trong Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá (Quy định Điều 2 của Quyết định số 153/2018/QĐ/HTĐGVN ngày 2/8/2018 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

          Điều 4: Bà Phan Thị Sao Vi và Bà Lê Thị Thanh Tuyết, Ông trưởng Ban và các thành viên Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

       Nơi nhận :

          - Như Điều 4

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

         - Văn phòng phía Nam

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

hotline 024 36410056