Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh của Hội Thẩm định giá Việt Nam

30/10/2023
0

  HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số:  196/2023/QĐ-HTĐGVN

      

      

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            __________________

 

                 Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh của Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          Căn cứ Giấy Thỏa thuận trú đóng tại thành phố Hồ Chí Minh số 05/SNV-TĐ ngày 09/4/20229 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho phép Văn phòng phía Nam của Hội Thẩm định giá Việt Nam được trú đóng và hoạt động;

          Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Hội nghị lần thứ II- Nhiệm kỳ IV (2023-2027);

 

                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Điều 2: QuyÕt ®Þnh nµy có hiệu lực kể từ ngµy ký.

       Điều 3: Các thành viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký, Văn phòng Hội, Văn phòng Hội phía Nam, các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và toàn thể Hội viên của Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

             Nơi nhận :

           - Như Điều 3

           - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

           -  Đăng Website

           - Lưu VP Hội TĐGVN

           

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG PHÍA NAM CỦA HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

hotline 024 36410056