Nhân sự tham gia lập kế hoạch thẩm định giá có bắt buộc phải là thẩm định viên về giá?

10/04/2023
0

Không có quy định nào yêu cầu tất cả các nhân sự tham gia một cuộc thẩm định giá (cả thẩm định viên và cán bộ trợ giúp) bắt buộc phải là thẩm định viên về giá.

Nhân sự tham gia lập kế hoạch thẩm định giá có bắt buộc phải là thẩm định viên về giá?
 

Kế hoạch thẩm định giá của Công ty thẩm định giá lập có 6 nhân sự tham gia thẩm định giá thì có bắt buộc 6 nhân sự này phải có thẻ thẩm định viên về giá để ký, phát hành Báo cáo và Chứng thư thẩm định giá không?. Việc Chứng thư thẩm định giá chỉ có thẩm định viên về giá và người đại diện pháp luật của Công ty thẩm định giá ký để phát hành có sai luật không?

Theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Tiêu chuẩn TĐGVN số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 củaBộ Tài chính: Khi lập kế hoạch thẩm định giá, Công ty thẩm định giá phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, khối lượng công việc để: “Xác định việc tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực: Lập phương án phân công thẩm định viên và cán bộ trợ giúp thực hiện yêu cầu thẩm định giá của khách hàng, đảm bảo việc áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp”.

Đồng thời phải lưu trữ hồ sơ thẩm định giá “Những thông tin cơ bản của thẩm định viên và toàn bộ các cán bộ khác của doanh nghiệp thẩm định giá được giao tham gia cuộc thẩm định giá tài sản”, “Những thông tin cơ bản của thẩm định viên chịu trách nhiệm chính và các cán bộ khác tham gia thực hiện thẩm định giá (điểm c, Khoản 3, Mục II, Tiêu chuẩn TĐGVN số 06)”.

Như vậy để tiến hành thẩm định giá tài sản dứt khoát phải có thẩm định viên về giá do doanh nghiệp thẩm định giá có quyền phân công thực hiện, nhưng không có quy định nào yêu cầu tất cả các nhân sự tham gia một cuộc thẩm định giá (cả thẩm định viên và cán bộ trợ giúp) bắt buộc phải là thẩm định viên về giá.

Khi hoàn thành kế hoạch thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền của tổ chức, cá nhân được ký để phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá thực hiện theo quy định tại Điểm L, Khoản 1, Mục II và theo mẫu tại Phục lục số 03, số 04; Khoản 2, Mục II và Phụ lục số 05 Tiêu chuẩn TĐGVN số 06 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính.

hotline 024 36410056