Kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

28/06/2023
0

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV vừa được tổ chức, ông Nguyễn Tiến Thỏa đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam khóa IV.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_____________________

 

Số: 125  /2023/TB- HTĐGVN

V/v: Kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam

nhiệm kỳ IV (2023-2027)   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày  28   tháng  6  năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo

 Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027)

 

        Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Đại hội IV nhiệm kỳ (2023 -2027) thành công tốt đẹp vào ngày 09 tháng 6 năm 2023 và Đại hội IV bầu ra 21 thành viên Ban Chấp hành Hội.

        Thực hiện Nghị quyết của Đại hội IV và Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027) tiến hành họp Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2023-2027) để bầu cử các chức danh lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023-2027); gồm các chức danh (Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội, Ủy viên Thường vụ) kết quả bầu cử các Ông, Bà có tên sau đây giữ chức vụ lãnh đạo Hội như sau:

 

STT

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

Chức danh

1

 Ông Nguyễn Tiến Thỏa

Hội Thẩm định giá Việt Nam

 Chủ tịch

2

 Ông Nguyễn Quang Hùng

Công ty CP Tài chính Viicy Việt Nam

Phó Chủ tịch kiêmTrưởng Ban Kiểm tra

3

 Ông Vũ An Khang

Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

Phó Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Văn Thọ

Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam

 Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Pháp chế

5

 Bà Dương Thị Mỹ Lạng

Công ty CP Thẩm định giá và DV Tài chính Đà Nẵng

 Phó Chủ tịch

6

 Ông Nguyễn Thế Phượng

 

 Phó Chủ tịch kiêm  Trưởng Ban Nghiên cứu  và Chuyển giao khoa học TĐG

7

 Ông Nguyễn Xuân Trường

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn (SAGONAP)

 Phó Chủ tịch kiêm  Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

8

Bà Nguyễn Thị Hiền

Công ty CP Tư vấn TĐG VCHP

Phó Chủ tịch

9

Ông Nguyễn Thế Hào

Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị Trường thuộc Hội TĐGVN

Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Truyền thông

10

Ông Phạm Văn Bình

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá

Phó Chủ tịch

11

 Ông Đinh Quang Vũ

Công ty CP Tư vấn - DV về tài sản BĐS -DATC

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Minh Hải

Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG Việt Nam (AVA)

Ủy viên

13

 Ông Huỳnh Văn Ngoãn

Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA

Ủy viên

14

 Ông Nguyễn Huy Cường

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh

Ủy viên

15

 Ông Vũ Xuân Biển

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ủy viên

16

Bà Tô Thị Tươi

Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam

 Ủy viên Thường vụ kiêm  Phó Tổng Thư ký

17

 Ông Nguyễn Ngọc Châu

Công ty CP Thẩm định giá EXIM

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Đức Toàn

Công ty CP Thẩm định giá Miền Trung

Ủy viên

19

Ông Hồ Ngọc Tuấn

Công ty CP TĐG Sen Việt

Ủy viên

20

Ông Nguyễn Đức Thiệp

Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt

Ủy viên  kiêm Trưởng Ban Đối ngoại

21

Ông Trần Quốc Tuấn

Công ty TNHH TĐG Chuẩn Việt

Ủy viên

        Hội Thẩm định giá Việt Nam xin thông báo tới toàn thể đơn vị và cá nhân hội viên thuộc Hội, các đơn vị liên quan, các đối tác, các Sở, Ban, Ngành được biết.

 

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành Hội TĐGVN

- Hội viên thuộc Hội TĐGVN

- Đăng Website Hội

- Lưu VP Hội TĐGVN

T/M.BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

hotline 024 36410056