Kế hoạch hoạt động tháng 4/2024 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

08/04/2024
0

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027), Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 4 năm 2024.

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 35  /2024/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

                                                                            Hà Nội, ngày 5   tháng  4  năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2024

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2027) và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ III về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2024 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027);

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 4 năm 2024 như sau:

        1. Chủ trì, tham gia cùng Dự án tăng cường quản lý tài chính công Việt Nam (GIZ) và Bộ Xây dựng soạn thảo cơ chế giá dịch vụ cấp, thoát nước trong Dự thảo Luật Cấp, thoát nước.

        2. Góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2024.

        3. Góp ý xây dựng 05 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản với Liên Đoàn Thương mại và Công thương Việt Nam.

        4. Phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), xây dựng các khuyến nghị với các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

        5. Góp ý Dự thảo Quy chế định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ do Bộ Tài chính soạn thảo.

        6. Tham gia cố vấn chương trình và bảo trợ truyền thông cho cuộc thi "Nhà thẩm định và kinh doanh bất động sản tài ba 2024" do Khoa Tài chính doanh nghiệp và Câu lạc bộ thẩm định giá và kinh doanh BĐS (VRBC) - Học Viện Tài chính tổ chức.

        7. Công tác hội viên:

                7.1. Tuyên truyền, kêu gọi các đơn vị ngoài Hội tham gia nhập Hội.

                7.2. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

                7.3. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Hội để hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

        8. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                8.1. Tiếp tục quản lý, theo dõi lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K148 và K149 theo hình thức học trực tuyến (Online).

                8.2. Khai giảng K150 (27/4/2024) theo hình thức học trực tuyến (Online).

        9. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

-Nơi nhận:                                                                                             

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                             

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

 

hotline 024 36410056