Hội Thẩm định giá Việt Nam trả lời CV của Cục Thi hành án về hướng dẫn cách kiểm tra Chứng thư

28/04/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số: 200/2020/CV- HTĐGVN

V/v: Hỗ trợ hướng dẫn cách kiểm tra chứng thư thẩm định giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

                               

        

    Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) nhận được Công văn số 612/CTHADS ngày 21/10/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đề nghị VVA hỗ trợ hướng dẫn việc kiểm tra tính hợp pháp của chứng thư thẩm định giá, kiểm tra cách tiếp cận thị trường, các tài sản so sánh và nguồn gốc các tài sản so sánh của các tổ chức thẩm định giá; Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

    Hội Thẩm định giá Việt Nam chia sẻ về các nội dung liên quan đến thẩm định giá tài sản mà Quý Cục nêu trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Quý Cục. Tuy nhiên, các nội dung mà Quý Cục đề nghị hướng dẫn đã được Quốc hội quy định tại Luật Giá và được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại hệ thống các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, nên Hội Thẩm định giá Việt Nam không có hướng dẫn gì thêm.

    Những năm qua, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã được Bộ Tài chính cho phép mở các khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu và cập nhật những kiến thức thẩm định giá mới hàng năm cho các thẩm định viên về giá trong cả nước. Trong trường hợp Quý Cục có nhu cầu đào tạo, nâng cao, cập nhật kiến thức thẩm định giá cho các Chấp hành viên của Quý Cục, Quý Cục có thể đăng ký với Hội Thẩm định giá Việt Nam để Hội tổ chức lớp theo yêu cầu chương trình đào tạo của Quý Cục.

     

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá (BTC)

- Các thành viên BCH Hội

- Các Ban: Pháp chế, Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056