Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

27/04/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số: 4 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 8  tháng 1 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

          Ngày 2/1/2019, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 15897/BTC-QLG ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá (TĐG); Sau khi nghiên cứu, Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

          Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC như Dự thảo là cần thiết, tuy nhiên Hội TĐGVN cho rằng cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung thêm nhiều nội dung khác; cụ thể:

          1. Dự thảo dự kiến quy định bãi bỏ phụ lục số 2 của Thông tư số 323/2016/TT-BTC thì cần sửa lại điểm b, Khoản 1, Điều 13; điểm C, Khoản 2, Điều 17; Khoản 2, Điều 27; Khoản 2, Điều 29 và đánh số thứ tự cho phụ lục mới thay thế phụ lục số 2 vì Thông tư 323/2016/TT-BTC vẫn còn phụ lục số 1.

          2. Về một số nội dung khác Dự thảo không đề cập sửa đổi bổ sung, Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu thêm một số nội dung quan trọng sau:

          - Nội dung điểm a, Khoản 2, Điều 11 (Hội đã có kiến nghị nhiều lần).

          - Nội dung huy động cán bộ doanh nghiệp tham gia Đoàn Kiểm tra (không nên).

          - Quy định một cách minh bạch về chất lượng hoạt động TĐG (nội dung, tiêu chí chất lượng hoạt động TĐG).

          - Cần quy định rõ các doanh nghiệp TĐG hoạt động TĐG tiến hành TĐG tài sản do các ngành khác quản lý mà các ngành đó có thẩm quyền ban hành cơ chế định giá tư vấn, TĐG riêng thì khi tiến hành đánh giá chất lượng có được loại trừ không?

          Cơ chế phối kết hợp giữa Cục Quản lý giá và các đơn vị khác trong Bộ cần được làm rõ khi đánh giá chất lượng TĐG của doanh nghiệp khi có những sự khác biệt quy định về chuyên môn (ví dụ TĐG đất, TĐG doanh nghiệp…).

          - Các ý kiến bảo lưu của thành viên Đoàn Kiểm tra (điểm c, Khoản 1, Điều 13) phải được báo cáo với Hội đồng cùng với kết luận, kiến nghị trong biên bản kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

          - Cần có quy định cơ chế xử lý kết quả chấm điểm khi xảy ra có chênh lệch giữa doanh nghiệp tự chấm điểm với tổ giúp việc của Hội đồng (hoặc với Hội đồng).

          Trên đây là một số góp ý, đề xuất của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Trình Bộ xem xét, xử lý.

          Nơi nhận:

- NT

- Cục Quản lý giá

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056