Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

20/03/2024
0

Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phát động phong trào thi đua tới toàn thể hội viên của Hội hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

___________________

 

 

Số: 30/CV/2024-HTĐGVN

V/v: Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

 

       Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 

 

Kính gửi:  Toàn thể Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

        Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 1715/BTC-TCCB ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

        Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam phát động phong trào thi đua tới toàn thể hội viên của Hội hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với các nội dung trọng tâm sau:

        1. Các đơn vị hội viên của Hội tổ chức phát động phong trào thi đua trong đơn vị của mình một cách thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của đơn vị mình. Thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

        2. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân viên của đơn vị mình về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc…; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phát động; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, của từng đơn vị từ nay đến cuối năm 2024.

        3. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giao lưu, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại cơ quan, đơn vị. Vận động, khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia viết tin, gửi bài đăng trên website và Tạp chí điện tử Marketime của Hội.

        Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đề nghị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc của các đơn vị hội viên triển khai thực hiện những nội dung trên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân trong đơn vị mình thành tích xuất sắc trong đợt thi đua nói trên.

           (Ghi chú: Gửi kèm Công văn này là Công văn số 1715/BTC-TCCB ngày 16/02/2024 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD).

File đính kèm

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Thành viên BCH Hội TĐGVN

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội TĐGVN thực hiện đối với cá nhân hội viên trong đơn vị

- Hội viên của Hội TĐGVN

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

 

                               

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056