Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề kể từ ngày 01/01/2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá

13/06/2023
0

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá (Phụ lục 01 kèm theo) theo thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp thẩm định giá tiếp tục kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp.

Các công ty thẩm định giá và các thẩm định viên có thể xem chi tiết danh sách tại đây

 

 

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056