Chứng từ liên quan đến khoản thu hội phí thường niên

05/05/2023
0

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 79/2021/CV/HTĐGVN

V/v: Chứng từ liên quan đến khoản thu hội phí thường niên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

 

     Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

        Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được một số phản ánh của đơn vị hội viên về khoản hội phí thường niên của đơn vị hội viên nộp cho Hội theo quy định không được cơ quan thuế tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị. Vì vậy các đơn vị hội viên đề nghị Hội thay vì viết phiếu thu thì Hội cần xuất hóa đơn cho phần thu hội phí đó. Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

1.    Về việc xuất chứng từ là phiếu thu hay hóa đơn của cơ quan thuế khi thu nộp hội phí:

        Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn định giá và thẩm định giá được thành lập theo Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV cấp ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì nguyên tắc hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam là: “1. Tự nguyện, tự quản; 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; 3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động; 4. Không vì mục đích lợi nhuận; 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội”.

        Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với Hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận không thuộc diện sử dụng hóa đơn hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế; cụ thể:

        Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì “Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm:

“1 - Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

2 - Hộ, cá nhân kinh doanh.

3 - Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

4 - Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.

5 - Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”

        Như vậy đối với phần thu hội phí thường niên do hội viên đóng góp theo quy định Hội Thẩm định giá Việt Nam không thuộc diện mua hay sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế. Chứng từ đối với khoản thu này là phiếu thu (Mẫu số C40-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) đối với các khoản thu bằng tiền mặt hoặc giấy báo có đối với các khoản thu bằng chuyển khoản. Vấn đề này cũng đã được Tổng Cục Thuế trả lời trong công văn số 723/TCT-CS  ngày 4/3/2011 đối với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam hay Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam ngày 6/5/2014.

2.    Về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

.......

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.”

Như vậy khoản hội phí thường niên của các đơn vị hội viên nộp cho Hội đúng với mức quy định của Hội (Theo thông báo đóng hội phí hàng năm) được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chỉ phần đóng vượt mức quy định của Hội mới không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vấn đề này cũng đã được Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời tại Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trong công văn số 96150/CT-TTHT ngày 25/12/2019.

Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như trên để các hội viên nắm được và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website Hội

- Lưu VP Hội

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056