Bộ Tài chính yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thẩm định giá trong THADS

10/04/2023
0

Ngày 13/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028.

Bộ Tài chính yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thẩm định giá trong THADS
Ảnh minh họa. Nguồn: Int

Theo đó, Bộ Tài chính với chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần chấn chỉnh công tác thẩm định giá trong lĩnh vực THADS.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá nói chung, hoạt động thẩm định giá trong lĩnh vực thi hành án nói riêng cần nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá nói chung và dịch vụ thẩm định giá trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng. Việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá được quy định tại Điều 30 của Luật giá và được làm rõ tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá được quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10, 11, 12, 13. Phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật. Trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật giá.

Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đặc biệt là những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá.

Ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06. .

Báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ và Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ.

Theo MarketTimes

Viết bình luận của bạn:
hotline 024 36410056